SWEDISH VERSION: SKAPELSEBERÄTTELSEN

SKAPELSEBERÄTTELSEN – VERSION 2017
Denna kondenserade berättelse baseras på min förståelse av Max Tegmarks bok Life: 3.0 (Aug 2017).

Ett vanligt sätt att beskriva det tidiga Universums existens är: ett utrymme fyllt med partiklar / energi studsande mot varann. Hur, ut ur den till synes kaotiska men nästan homogena strukturen, utvecklades den situation vi upplever idag? Svar: Entropi ! ….. Så här ……
Tyngdkraften fanns redan (hur?) Och den introducerade dynamisk systematik i studsningen. Det är därför vi ser ett Universum som är fullt av intressanta saker som galaxer, solar, planeter och människor. De är alla där på grund av effekterna av fysikens lagar!
Så säger fysiken.
Dessa lagar optimerar alltid de fysiska processerna; mini- eller maximerar. Och processerna är antingen 1. att något orsakar något eller 2. ett målorienterat beteende. Jag ska försöka använda 2 för denna summering.
Entropin är den mest kraftfulla och grundläggande processen i händelseförloppet; den försöker optimera energi-disorganisationen. Som om det är ett “mål” för Naturen.Detta har pågått i ca 13,8 Mder år.
Men Entropi-ökning är inte allt. Om så vore fallet, skulle allt bara vara en livlös homogen soppa och vi skulle inte vara här för att observera. Schrödingers life-loop-hole-lag säger att Etropin kan minska lokalt om det betyder att den totala Entropin ökar och detta är vad som gör LIV möjligt. LIV/LIFE uppfanns därför av Universum för att öka entropin. Det hände för ca 4,5 Mder år sedan; kanske så som beskrivs av Jeremy Englands teori: Energy Dissipation Driven adaptation. Det finns fortfarande ingen enighet om hur liv började.
Denna slutsats är resultatet av ett försök att förklara universums målorienterade beteende:
Liv,enligt Max definition (en process som kan behålla sin komplexitet och mångfaldiga sig), ökar Entropi-effektiviteten genom att följa Schrödings life-loop-hole-teori. Ju mer liv ju mer Entropi!
Inte alla levande organismer mångfaldigar med samma effektivitet! Det kallas Darwinsk evolution med dess NATURAL SELECTION som gör att mer produktiva förmerare ökar mer. Observera att även sådant beteende som att äta, dricka och sova är delmål för mångfaldigande och därmed Entropiökande.
Så småningom fick organismer intelligens eftersom det också var en effektiv Entropiökare. Vissa former fick mer av det. Läs: Homo Sapiens (HS); det hände för bara cirka 200-300 T år sedan. Men till en början bestämdes alla livsprocesser av Darwinsk Evolution: för hård- och programvara. Det är vad Max kallar Life 1.0.
Intelligens innebar dock att kunskapen om Naturens funktioner ökade och HS började experimentera med vissa. Först med
`programvaran` och mer och mer av organismernas mjukvara blev utformad istället för att utvecklas(evolvera) och vi nådde delvis en nivå som Max kallar: Life 2.0, den kulturella epoken. Mediciner utvecklades för att att förbättra kroppsfunktioner, chips in opererades i hjärnan, delar av kroppen utbyttes t ex leder, armar och ben. AI tar över allt fler funktioner och närmar sig i rask takt AHI (artificial human intelligence) – levels.
Så, var är vi nu, dagens Homo Sapiens?
1: Vi förstår inte mycket av vad som verkligen händer med och omkring oss eftersom vi inte har all information som behövs. Vi vet en hel del, men mycket saknas fortfarande. Många människor sätter inte stor sannolikhet på vad vetenskaper har grävit ut av kunskap så det finns inte mycken enighet i den mänskliga domänen, om vad vi verkligen är.
2: Många av oss tror att dom förstår vad som händer. Vissa är mer ödmjuka. Men vi har lärt oss ändra på en del av evolutionsprocesserna.
3: Många av oss, Homo Sapiens, agerar som om vi vore Universums topp och herrar, för det är vad de institutionaliserade, affärsmässiga religionerna och andra ideologier försöker få oss att tro. Men vi har lärt oss ändra på en del av evolutionsprocesserna. Y
4.Vissa människor, emellertid, inser att vi är en del av en stor energi-disorganisations-process (=Entropi) men det är svårt att känna detta; det är väl svårare att undvika att inse att vi ingår i en själv-mångfaldigande-process som existerar enbart för att göra Entropi effektivare.
Känslor, snarare än rationellt tänkande, styr mänsklighetens beteende i takt med ökande Entropi.
4: En del HS, som besitter mänsklig superintelligens, är på väg att skapa organismer där både hård- och programvara är designad snarare än evolverad. Om och när dessa projekt lyckas, kommer vi att se Life 3.0, som säkert kommer att revolutionera allt som händer. Den viktigaste delen av Life 3.0-projekten är hur, när ASI (artificiell superintelligens) anländer, göra den till en “vänlig” ASI. Vi vill inte uppleva samma utveckling som hästen när motorn för fossila bränslen, anlände!
Men det är en annan historia; Max Tegmarks bok: Life 3.0 berättar hela historien.
Suggest an edit
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator

From <https://translate.google.com/&gt;

 

Suggest an edit
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator
About Google TranslateCommunityMobile
About GooglePrivacy & TermsHelpSend feedback

From <https://translate.google.com/&gt;

 

 

Posted for 1 hour then removed:

Den blir nog svårsåld eftersom den, i motsats till den förra saknar säljande, känslostormande element som korsfästelse, död och uppståndelse. Men ASI kan kanske leverera dramatik i massor?

Advertisements
Posted in Uncategorized | 3 Comments

THE CREATION STORY – VERSION 2017

THE CREATION STORY – VERSION 2017

This condensed story is based on my understanding of Max Tegmark’s book Life: 3.0 (Aug 2017).

A common way of describing the early Universe’s existence is: a space filled with particles/energy bouncing on each other. How, out of that seemingly chaotic but almost homogeneous structure, did the situation we experience today develop? Answer: Entropy!
Well, gravity was already there (how?) and brought some dynamic systematics into the bouncing. That is why we see a Universe that is full of interesting things like galaxies, sun’s, planets, animals and people. They are all there due to the effects of the laws of physics!
So physics is telling us.
Those laws are always optimizing the physical processes; mini-or maximizing. And the processes are either 1. that something causes something or 2. a goal-oriented behavior. I’ll try to use 2 for this review.
Entropy is the most powerful and basic process in the happening and is trying to optimize energy dissipation. As if it is a ‘Goal’ of Nature. But energy dissipation/Entropy increase is not all there is. If so, everything would just be a lifeless homogenous ‘soup’ and we would not be here to observe. Schroedinger’s life-loop-hole law, that Entropy can decrease locally if it means that the total Entropy increases is what makes LIFE possible. And, as life is an efficient Entropy – increaser Nature invented Replication as a sub-goal of Energy dissipation in order to increase Entropy. This has been going on for some 13.8 B years.
Consequently, LIFE was invented by Universe to increase Entropy. That happened some 4.5 B years ago; maybe as described by Jeremy England’s energy dissipation-driven adaptation theory?

This conclusion results from an attempt to explain Universe’s goal oriented behavior:
Life, using Max’s definition ( a Process that can retain its complexity and replicate), is increasing Entropy efficiency by following Schroedinger’s ‘life loop hole’ theory that allows Entropy to decrease locally and temporarily if it increases Entropy totally..
Not all living organisms are replicating with the same efficiency! That is called Darwinian evolution with its NATURAL Selection that made more efficient replicators increase more. Note that also such behavior of Life as to eat, drink, and sleep are sub-goals of replication and, thus, Entropy – increasing.
Then, Organisms got Intelligence because it was also an efficient Entropy increaser. Some got more of it. Enter: Homo Sapiens; some 200-300 K years ago. But still all Life – processes were determined by Darwinian Evolution: hard- as well as software. That is what Max calls Life 1.0.
Intelligence, however, meant that knowledge about Nature’s functioning increased and HS started tinker with, first the software and more and more of Organisms’ software got designed instead of evolved and we reached a level that Max names: Life 2.0.Thus arrived the cultural epoch where, still, hardware mainly evolved but software got increasingly designed. Medicines were developed to help improve bodily functions., chips were placed in the brain, replacement of whole malfunctioning body parts e.g. arms, legs found technological solutions..
So, where are we now, today’s Homo Sapiens?
1st: We do not understand much of what really IS going on around us as we do not have all the information needed. We know quite a bit but a lot is still missing. Many humans do not put high probability on what the sciences have dug out of knowledge so there is little unity in the human domain about what we really are.
2nd: Many of us believe that we understand what is going on around us. Some are more humble. But we have learnt how to change some of the evolutionary processes.
3rd: Many of us, Homo Sapiens, act as if we are the peak of Universe, because that is what the institutionalized, businesslike religions and other ideologies tell us.
Some people realize that we are a part of a huge energy dissipation process but we do not necessarily feel it; it should be more difficult to avoid realizing that we are part of a self-replicating process and as replication is there in order to make Entropy more effective, it is evident what is going on.
Feelings, rather than rational thinking direct humanity’s behavior along lines of increasing Entropy.
4th: Some of the HS, harboring Human Super- Intelligence, are on the way of creating Organisms where hard- as well as software are Designed rather than Evolved. If and when these projects succeed we enter the realm of  Life 3.0, that, for sure, will upset the happening quite a bit. The most crucial part of the Life 3.0 projects is how to, when ASI (artificial super intelligence) arrives, make it a ‘friendly’ ASI. We do not want to experience the same development as the horse, when the engine, using fossil fuel arrived.
But that is another story; Max Tegmark’s book: Life 3.0 tells the whole story.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

SJÄLAR PRÄSTER

Många människor tror att dom har en själ som en separat enhet inom sig.
Vetenskaperna har emellertid grävt upp mängder med kunskap som motiverar en mycket låg sannolikhet för förekomsten av en sådan själ.
En präst är en människa som utger sig kunna vårda människors själar.
Jag undrar hur många präster inser att ‘själen’ bara är en subjektiv realitet/illusion men ändå ställer upp för att ge ‘den’ vård, eftersom det ger ett angenämt jobb och god inkomst?
Gör det en präst till en ghost buster?

Posted in Uncategorized | 2 Comments

CONSCIOUSNESS. — UPDATE

Ake's space

summary of Consciousness Sep 17

This is for you who are interested in the currently ongoing discussion on Consciousness

View original post

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KRISTENHETEN —– ÄR PÅ VÄG VART?

KRISTENHETEN   —–  ÄR PÅ VÄG VART?
Inte bara Bush korstågside`er och Trumps viftande med Bibeln, som det verktyg som ska göra USA `great again`  utan framför allt  alla de s k  kristna väljarnas upphöjande av dessa karaktärer till enorma maktpositioner, formulerar många frågor.
ad är egentligen Kristendomen och Kristenheten?
En sak är klar…det är inte världens största religion  (som nästan alla  skulle svara).  Bara det faktum att den s k Krist-enheten är splittrad (på grund av interna maktkamper och Bibel-tolkningsdifferenser!)  i mer än 20 000 fraktioner, som ofta `krigar` mot varann  avslöjar att vi har att göra med allt annat än  en enhetlig  manifestation    definerad av   Bibeln. Det dom har gemensamt är – som dom påstår –  Bibeln; men de  flesta bryter blatant mot flera av  Bibelns postulat.
Fler och fler inser att Gud är en (inter)subjektiv  realitet  och inte en objektiv sådan.
Men  onekligen har `kristenheten`  fortfarande ett starkt  politiskt inflytande även om det inte alltid drar i samma riktning. 
Att försöka beskriva hur detta hänger ihop är  ett stort jobb och ytterligt komplicerat och det  vill  jag inte ens försöka. Men det faktum att  ‘okristliga’ maktsökare som Bush, Trump  väljs av de `kristna`eller att katolicismen som dyrkar sin boss i  motsägelsefullt guldsmyckade boningar inbjuds att  dansa på Kristendomens   arena , radar upp  frågor av typen:   Vad har egentligen dagens kristendom gemensamt med  andan i Bibelns budskap  (om det nu finns ett entydigt sådant)?   Mycket tyder på att  kristendomens moderma paradigmer  är    av världslig  natur.
Anledningarna  till  kristendomens överlevnad    ligger nog mindre i  att den har  en bärande  ideologi  än att den  har varit  nära sammanvävd med   liberalismen  under det gågna seklet.  Liberalismen har `lånat`  sin  bärande grundide` från kristendomen och det är:  Människan har en fri vilja,  en själ och ett `jag`.  D v s   väljaren  ska känna att hon handlar i linje med  vad är bäst för henne själv  i valögonblicket.  Hon gör ett  `fritt` beslut som har fördelar för henne själv vid valurnan och liberalismen uppmuntrar henne till detta.  Men är inte  upphöjelsen av massorna   mer ett sätt att göra människor  mer produktiva än att försöka miska gapet meller rika och fattiga; eller att ge  massorna verkligt inflytande? 
Vad kommer att hända  med  kristendomens  bärande ide om vetenskaperna har rätt i att en människa är en algoritm  och att `fri vilja` är en illusion och att den mänskliga `själen  och  jaget` inte existerar mer än som subjektiva realiteter?  Konsekvensen är ju att en människas beslut beror på den information som är tillgänglig för  henne  (algoritmen)  i beslutsögonblicket  och i det moderna samhället är det allt lättare att `plantera` information (Internet)  och  allt svårare för en människa att filtrera  den information som hon tar till sig. Bioteknologi med genteknik  kommer i snabbt ökande grad att tillåta  direkt påverkan av  människans beslutsapparat.   Misstankarna att Putin planterade (des)information som ledde till att Trump valdes antyder vad som väntar på väljarna.
Liberalismen är ju redan på väg ut och chanserna att kristendomen ska överleva utan `fri vilja` och `en själ`  är väl inte stora? 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A few ‘0s’ are missing ……

In my blog Mar  5  a few 0s are missing.
Like this:
On the organizational level of Groups (religious, sects, states etc) there may be 1000s of Gods. (This is a happening in the Intersubjective  Reality realm of the Human Domain ( i.e where beliefs held by a number of people  make something real (i.e. like money), but existing only as long as many people believe in it; it is existing  in their brains)).  
But God  exists also in Subjective Reality  which means that it is  correct to  talk about  1,000,000,000s of Gods as every believing human has her own.   God is  designed by the imagination of humans and resides in the brain of every believer.
God is the absolute power. He has created everything and is still present and can hear every humans prayer.  He   is punishing or rewarding persons,   These are frequent common denominators in the God-description,  but there are big variations in the image,  from human to human..
In Jeremy’s world, however,  human imagination has given up a piece to Objective Reality;  New scientific knowledge about what Universe is  has replaced the need to dream up an explanation  for what is going on.  The power that can create life and causes its evolution exists,  YES,  but is has very little resemblance  with  the common  definition of the  Christian God.  And it is  very unlikely that this recently identified power has the ability to listen and react to human prayers.
What will happen?
During my early  schooling, some 70 years ago, at school year’s end we were marched to the church to celebrate that God had again given us summer. Today, I guess, that no Principal of a  Swedish government owned school would even think of mixing-in a religious rite in the closing celebration.  That doesn’t mean,  however, that every Principal  has stopped believing in God.  Increasing knowledge has given God a new role, however. Without taking position in the God-question the legislators have tried to  solve the politically sensitive problem by separating  government and church.
Here, in the Philippines, the constitution also separates church and government but  the Catholic church ‘s involvement in  many school ceremonies is rampant. The strength of the Principals’ belief is conquering the laws.  What is implanted in your brain when you are a child stays.
Maybe the availability of Internet   will speed up the change of world views once Jeremy’s world is fully accepted? 
The dignity of the question is another reason why the spread of the new world view may be faster  as Jeremy’s theory is  is attacking one of the really big questions in the Human Domain.
Jeremy’s Universe would `move over` an extremely essential part of the God concept into  Objective Reality. , i.e. the creation and development  of life. But it is not really  a matter of `moving` because the God-like force is already there (since some 14 billion years)  and has been  in full activity since then. Rather, every person who appreciates the value of a scientifically substantiated conclusion will be deprived of her, in  Subjective Reality formulated,  faith and God. Remaining in Subjectiv Reality is just the belief that God created atoms / energy / information ,. That is not much to bring to the people who yearn for something to thrust on a day to day basis.  What will the poor Pope invent  to represent, with exclusivity?

The new information means that billions of gods merged into one God /force that can be described using the laws of physics, the Bible will be studied as an example of a cultural evolutionary dead end. Millions  of  God-copies move over  to museums.. Millions of churches will see  new uses. Millions of  priest will be without a job; theoretical physicists take over the explanations. . Speculation through belief in supernatural and mystical  forces finds no listeners. Subjective Reality  is shrinking.
This affects humanity at a time when she already understands that she is less unique than what the Bible makes her believe; AI has already begun to show Homo Sapiens  her place.
But …. the transformation will probably take long time;  normal system’s resistance guarantees that; Perhaps centuries. There is still room for many generations of priests and pastors to help humans find stability and meaning to life;  for a fee! The consequences of the growth of knowledge, however, are unstoppable.
Will any substitute appear for the need of humans  to have something to believe in; something that   brings the  happiness and meaning they are always looking for? Absolutely: . The limits of human intelligence and ingenuity are not tested yet. But it will be difficult to replace the paradigm: …. The Life  after life ….
I have seen seriously meant future employment-proposals …. they will play video games in virtual reality when robots take over many of the jobs … the human need for happiness will be delivered as  a `pill`. I see nothing special or original in those suggestions; the process has already started.

How do you think that  the world of faith will evolve?
   

Posted in Uncategorized | 14 Comments

THIS SHOULD RETIRE 1000 GODs …….. BUT TAKE NOTICE YOU GUYS WHO DO NOT BELIEVE THAT THERE IS A POWER THAT COULD EASILY BE MISTAKEN FOR AN OMNIPOTENT GOD

Up to now sciences had no answer to the question: ‘how did life start?’,  but Jeremy changed that.(my blog Feb 10)
If he is on the right track it makes a fundamental change in the description of Objective Reality possible and necessary; one of great importance.
Not only will it refute faith based claims on the ‘ God created life…’ – issue,  but it will also make changes necessary  to much  scientific – philosophical thinking, based on the ‘life as we know it’  – paradigm.
There is no doubt that the Christian God e. g. exists in Inter-and Subjective reality! But equally asserted is : he is not in Objective Reality. 
Scientific research has searched every corner of Objective Reality with all kinds of tools,  from the macro structures of Universe to the smallest particles whose existence can be proven only by statistical analysis of data from the LHC. Still nothing like the Christian God has  been  found.  However,  something as powerful and omnipotent and universal was found, raising the suspicion that  a mistake was made when the description of what God is and can do was made in the Bible.  A mistake that has stayed uncorrected due to limitations in the knowledge of Nature;  later, with added knowledge,  few dared to touch  the issue as it was named blasphemous to do so.  (The power of religions is tremendous! ) Recently, however,  our fearless increase in knowledge has made it inevitable to adjust the probability of the existence of a traditional God in Objective Reality to a very low level.  (This, of course, does not prevent  lots of humans to keep their belief,  as it is a pure (Inter)subjective  Reality phenomenon. The ostrich mentality will not go away easily. )
So, what did Science found? 
Well.. nothing new at all… it just unearthed what has been there all the time… The Very Thing that has given name to Gods of many different  kinds through thousands of years …..  the power that created life and caused the evolution of everything.  This power was named Entropy. It was named just recently; about 100 years ago.
In order to understand this line of reasoning you have to accept that ALL is Energy/Information and it’s work/change is the cause of all what we can experience. Entropy is another name for the work that is changing the organisation of Energy/Information constantly.
Entropy contains a full description of what is really going on in the Universe including the tiny speck where we humans dwell and call: the Human Domain.
My  comment to my  Feb blog: ‘Man Proposes….’  gives some examples of the happenings that get a new explanation in the new world view, based on Jeremy’s hypothesis.

Entropy works only in the direction of increasing disorganization of Energy/Information and it will be the boss until the  very end when all energy has reached a stadium of total equilibrium and everything in Universe is cold and dead. (Think:  a cup of hot coffee with milk placed on a table will after some time take on same temperature as the surrounding and all the milk will be mixed with the coffee.)


The one and only God in Objective Reality IS Entropy.

Sounds possible? 
I give it a much higher probability to represent what is going on and how it started and will end, than miscellaneous stories that ask me to believe in supernatural,  not scientifically founded, causes. The descriptional  mistakes,  not least the paradigm of  human supremacy, done in the Bible and other so called holy or sacred scriptures have had many negative consequences for Earth and continues to bring havoc.
The self-interest of religious organisations, however,  will keep the misunderstanding alive  for still some time.

Posted in Uncategorized | Leave a comment