MÄNNISKAN SPÅR — GUD RÅR

(Nedanstående är en komplettering till min blog: Homo Sapiens (HS) Dec 6)

Ordspråket, ovan, är en utmärkt rubrik för en uppsats om HS situation. Den konstaterar att människan har allehanda idéer om vad som händer och vad hen vill ska hända, men att, i slutändan, helt andra krafter beslutar slutgiltigt. Det spelar ingen roll om en HS är ateist eller kristen, buddist eller materialist…… lästadian eller muslim. Författaren visste inte hur rätt hen har.

Vi behöver bara   enas om definitionen av ordet: Gud.

Exempe!

Gud = KRISTENDOMENS GUD

Ordspråket gjordes väl ursprungligen i någon religions tankesmedja; för de flesta svenskar i min generation behövs inga ytterligare utläggningar. Men med förbättrade kunskapsnivåer om vad Universum/Totaliteten verkligen är förlorar Gud sitt `sting` allteftersom HS tar över mer och mer av sysslorna. Det var längesen vi offrade getter på Guds altare för att skörden skulle bli riklig.   Med ökande kunskap hos HS tvingas den övernaturliga Gudsbilden   vika för mer rimliga förklaringar av Universum och hur allting fungerar. Vidskepelsebadet, som fortfarande mängder av HS lögar sig i, blir allt kallare.

Gud = BUDDHA

Buddhismen är väl ett försök att placera Totaliteten inom människan.   Medvetandet är den enda realiteten och resten är en illusion.   Ordspråket finns nog inte hos buddhisterna?

Gud = HS ALGORITM

AI och bioteknologiska erövringar tar över allt mer av vad `Gud` en gång hade ensamrätt på. HS är redan en bra bit på väg att etablera sig med alltmer `Guda-liknande` färdigheter. Få HS väljer i dag att försöka bota en blindtarmsinfektion med böner till någon gud; man har mer tillförsikt till kirurgens skalpell. Möjligheten att diagnosticera sjukdomar förbättras varje dag med hjälp av enorma AI system. Snart kommer HS att kunna omöjliggöra fordonskollisioner d v s när alla fordonen finns registrerade i ett AI system som kan handla när riskerna ökar. HS kommer att kunna avskaffa döden, introducera evigt liv för biologiska organismer. Det är bara en tidsfråga.

Redan inom ett sekel eller två förutses AI-system att vara generellt   intelligentare än människan och därmed kommer hon sannolikt att bli relegerad till en underordnad roll på jorden och i världsaltet; om hon ens finns kvar. Antagligen försvann bl a Neandethalarna på liknande sätt.

Redan nu vet vi (med stor sannolikhet) att en mänsklig organism är en biokemisk algoritm som styr och ställer med en samling partiklar, och kan förklaras i detalj av fysikens lagar, speciellt kvantfysikens. Allt annat som existerar i Universum faller under samma förklaring . Betänk t ex att ALLT i universum är gjort av samma tre byggstenar: protoner, neutroner och elektroner.

HS har en egen domän som begränsas av hennes sinnens registreringsförmåga och informationsbearbetningskapacitet

Människan är en unik sammansättning av byggstenarna; många tror att människan är den slutliga höjdpunkten   av allt som kan skapas. Hon har karvat ut en dominerande ställning för sig själv och t o m lyckats neutralisera vissa av naturkrafterna.

Hennes tro på sin överhöghet har lett till död och förintelse för andra organismer och hela arter och förstörelse deras habitat: utrotningen av andra arter, förstörelsen av natur inkl. atmosfären och oceanerna till den grad att HS egen domän är hotad.   Detta är ett faktum som ifrågasätter vad HS intelligens är så `överlägsen` .

HS oroar sig för dagen när generell intelligens kommer att vara Si- och inte som nu

C-baserad; speciellt omöjligförklarat: att en dator skulle kunna vara `medveten`, ha känslor.   Få människor känner till och/eller accepterar att hon styrs av en algoritm och agerar därefter;   hen vägrar att inse att den mänskliga domänen är en ytterst begränsa del av universum som är definierad av vad HS kan uppfatta och förstå; och det är inte mycket av det totala.

T o m stora och mäktiga organisationer agerar som om människan hade omfattande krafter och auktoritet.

Exempel:

De s k mänskliga rättigheterna (MR), som har egna årlig `helgdagar`, är en typisk yttring av människans tro på sig själv. Deklarationen är formulerad som om det bara finns Homo Sapiens i Universum; människans ansvar mot sin omgivning inkl. alla andra djur, nämns överhuvudtaget inte. Är inte, efter att hon har vandrat på jorden i 100tusentals år, det faktum att inte alla HS omfattas av dessa s k Mänskliga Rättigheter,   bevis nog för MR-idéns inbyggda motsägelse? Om det hade varit en medfödd mänsklig rättighet skulle FN inte ha behövt `besluta` om den!

Deklarationen av MR gjordes innan (1948) den moderna algoritm -baserade förklaringen av   människan var allmänt känd och accepterad. Konsekvenserna är att MR, numera, är klart i opposition till den vetenskapliga definitionen av liv.   MR är ett påhitt av HS; det existerar bara som intersubjektiv realitet i HS domän. Eftersom MR inte kan omfattas av ALLA HS har `rörelsen/religionen` föga auktoritet och borde döpas om till RÄTTIGHETER FÖR EN LYCKLIGT LOTTAD DEL AV MÄNSKLIGHETEN.   Bättre vore en omdirigering av aktivisternas energi till: MÄNNISKANS ANSVAR MOT SIN OMGIVNING OCH SIG SJÄLV.

Vi vet inte mycket om hur HS- algoritmen är konstruerad men kan observera att det finns stora skillnader mellan organismerna.   Våra kunskaper om Universum och HS algoritm ökar snabbt. Vi har nog inte än sett den sista definitionen av `Gud`.

Det i skulle behövas helt andra politiska, ekonomiska och management – system på jorden för en anpassningen av systemen i HS domän till algoritm-realiteten….. och dom kan inte ens anas på horisonten?   Utsikterna för HS framtid är inte särskilt hoppingivande!

Detta innebär ingalunda att vi som lever i början av det 21:a århundradet bör förtvivla.

Exempel:

Ett accepterande av HS-algoritmen kunde medföra att oenighet och t o m krig, baserade på olika religiösa intressen reduceras.

Enskilda HS, som förstår hur det ligger till kan `hjälpa` algoritmen att ge hen ett meningsfullt liv genom sitt informationsintag..

Och ….. man kan inte utesluta at kvantfysiken har missförstått………algoritmen kan kanske editeras……

Advertisements
Posted in Uncategorized | 5 Comments

TO EXCITE APETITE FOR TWO IMPORTANT BOOKS

 

HOMO SAPIENS (HS)

From different view – points

 

  1. FOGGY…..LIMITED SIGHT

Christian fundamentalism   suggests that HS was created   recently (< 10 K years ago) and that she is the pinnacle of the Creation. God, as the Creator, exists in the background, somewhere, and exercises full control and decision rights over HS.   There are also Christian groups that do not share the Bible’s creation story by the letter, but a supernatural God is a very influential part of their daily existence.   Christians always have explanations to why God is letting things happen which are obviously totally against his principles of goodness e.g. when a very good person suffers immensely.

An honest   Bayesian look into these stories about HS can not produce a high probability of being   correct. I leave it to   pastors and priests to continue to peddle these stories and will not spill more  words on them here.

  1. A   SOMEWHAT   BETTER   VISIBILITY

HS and the chimps have a common heritage but parted ways about 7 M years ago. Natural Selection evolved them into very different creatures.

About 70 K years ago a mutation set HS on a very fast and unique path of evolution. Soon she had taken command of much of life on Earth and we could find her in almost every corner thereof. HS even neutralized parts of the biological Evolution. HS intelligence and ability to cooperate in big numbers, with the help of an efficient language, is the probable cause of her dominance.

HS organization got ever more efficient and now we have houses and cities, roads and air traffic , countries and governments and religions as prominent proof of her ability. Internet not to forget.

Earlier HS lost much of her freedom to shamans, village-bosses, Gods and religions,   kings and governments and capital owners. Less than 400 years ago the blood of Swedish farmers were wasted in wars on the European continent. Why? Ask the Swedish Kings. It was not in the interest of the Swedish farmers, that’s for sure.   Even the Christian Bishops have part-responsibility for the bad luck of the slaughtered HS.

The common HS had not much value apart as producer of food stuff and as a soldier.

But the increasing numbers of HS requested more food and more soldiers were also needed for the frequent wars and thesedevelopments contributed to increase the personal value of HS. HS regained her value, little by little.

Governments started to realize the value of HS as producer of food and as soldiers. This lead to improvements in hygiene, medical research and medicines and fight against the frequent epidemics;   also food got better. The Liberalism entered the picture.

Governments detected that HS with motivation through self-appreciation and more freedom was more efficient in production and as soldier. President Woodrof Wilson in USA was the one who said that the role of women in the 1st world war was crucial for the victory and was fighting for betterment of their terms and status in society.

Thus, HS was increasingly told about her value and Free Will and even today many (most?) HS believe that she has a Free Will. This makes it easier to influence HS w/o her noticing it.

( Sciences have searched very carefully for the ‘soul’ and an ‘I’ but came up empty handed i.e they did not find any entity that could exercise a Free Will! Free Will is obviously an illusion) However, it is important that HS, at the poll station, believes that she has a Free Will. This is one kind of manipulation contained even in the so called democratic system and may be one reason why this belief is ‘tolerated’.

Liberalism gave rights to vote for almost everyone and soon a glorious period of co-governing dawned on HS equipped with freedom and self-esteem, in her quest for happiness.

UN gave HS   ‘human rights’ as a global phenomenon i.e. HS  tried to give  herself a valuable  gift.  Humanism grew to the dignity of religion.  One HS = one vote. Rich or poor.

Right now many a power broker asks himself if it was wise to give HS so much power.

Examples: Trump was elected against his Party’s will.

Duterte grabbed power to clean up in corrupt drug – infested Philippines.

In Sweden the right wing SD Party could establish itself and continues to grow in front of aghast traditional politicians.

In many other places similar power shifts are underway and traditional power structures can not avoid being scrutinized by representatives for the mass-movement.

BUT …… HS period of glory seems to be short; she is already replacing herself with AI. In many areas AI is outperforming HS; HS is loosing ground very fast.

Harari suggests that increasing numbers of HS will not be able to find jobs during the 21st century as she is loosing economic and military value. Simultaneously the advances in biotechnology coupled with enormous information-technology-systems will enable a top level (those who can afford)   to perform much better than the average HS. New social levels will occur within HS domain. HS replacing herself is a possibility. When the horse carriage was out-competed by the cars we did not improve the horses; we replaced them.

This is what the latest religion — Dataism — has to offer, according to Harari.

It is up to everyone to speculate in what the future will look like. Only one thing is clear….. It will not look like today.

The story above deals with things that HS can be aware of through her senses and information-processing capacity, which constitutes a very small part of Totality/Universe. We can only see electro-magnetic radiation between 400 -700 nanometer (visible light) , which is a very small part of the total spectrum. This is a good illustration of the general situation for HS.

  1. CLEAR SIGHT

HS is a collection of algorithms (A) that can be explained by quantum physics; she is functioning according to the laws of physics. If enough computing capacity was available we could calculate everything that was and will be. A are self learning. Entrophy is the time vector. A steadily requests new information; if lacking, HS experiences boredom (in her domain)   and looses interest.

The above is a super-compressed way of illustrating how one and the same phenomenon   can be described in different ways, depending on in which domain you are: in the realm of objective realism or in HS domain. This is not a problem, however, as long as the different ways are not opposing each other.

But the description according to 1. is opposing – internally as well as externally – and would pass an honest Bayesian scrutiny with very low probability.

(A quite different aspect: is it possible to find a HS who is totally free of bias and would be able to do an honest Bayesian evaluation? Maybe we have to wait for AI to produce such an evaluator?)

 

( These are some of my thoughts after reading the latest books of Sean Carroll and Yuval Harari. Please, note that Freeman Dyson’s definition of life , 2006, ( Life is a material system …..) is similar to Harari’s Dataism. I have promoted his definition frequently in blogs lately)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

APTITRETARE FÖR DEN SOM INTE HAR LÄST TVÅ VIKTIGA BÖCKER

 

HOMO SAPIENS (HS)

Från olika utsiktspunkter

 

  1. BEGRÄNSADE SIKTFÖRHÅLLANDEN

Kristen fundamentalism ser människan (och hela Universum) som en nylig Skapelse; den hände   för mindre än   en dekad se`n . Människan är höjdpunkten i Skapelsen. Men det finns en Gud i bakgrunden … någonstans…..som Skapare och som har kontrollen och bestämmanderätten över allting….. alltid.   Men det finns kristna falanger som inte tar Bibeln lika bokstavligt och t o m tror att Evolutionläran är korrekt; men med en Supernaturlig Gud, som är en del av HS dagliga liv.

En ärlig och kritisk granskning av dessa beskrivningar av HS, med hjälp av Bayes metod, ger en mycket låg sannolikhet för att den kristna synen på HS. De hör hemma i den (intra-) subjektiva, snarare än i den objektiva realismens domän och jag ser ingen anledning att spilla mer ord på dem. Det är jobbet för predikanter, präster m fl att försöka sälja tron på det övernaturliga.

2. LITE BÄTTRE SIKT

HS och schimpanserna har ett gemensamt ursprung men deras vägar skildes för ca. 7 miljoner år se`n enligt det Naturliga Urvalets principer i olika riktningar. För ca. 70 T år sen skedde en mutation i den organism som var moderna HS föregångare. Den ledde till   att HS blev en mycket dominant art i jämförelse med allt annat liv och så småningom hade HS besatt varje hörn av Jorden. Vi underkuvade eller tog befälet över de flesta andra arterna och upphävde även den biologiska Evolutionens härjningar, i vissa avseenden. Kanske var det HS intelligens och förmåga att samverka i stora antal på grund av språket   som lade grunden till hennes dominans.

HS organisation blev alltmer `ordnad` och nu har vi hus och städer och vägar och flyglinjer och nationer och regeringar och religioner mm som prominenta   strukturer. Internet inte att förglömma!

I tidigare   faser förlorade den enskilda HS mycket av sin frihet och självbestämmande till shamaner, by-råd, och Gudar och religioner. kungar, regeringar och kapitalägare.

För bara ca 400 år sen spilldes t ex svenska bönders blod på slagfält i Europa. Varför? Fråga våra Kungar, som bestämde om detta. Biskoparna har även en hel del att svara upp mot. De var i varje fall inte i böndernas intresse.

De enskilda HS hade inte mycket värde utanför sin roll som producent av föda och som soldat.

HS värde ökade emellertid i takt med att antalen ökade och därmed behovet av föda; dessutom behövde krigen allt fler soldater. På det sättet började HS att få tillbaka en del värde.

Regeringar fann det allt viktigare att allt fler HS var friska och starka och kunde producera: föda mm och soldatstuff. Detta ledde till förbättringar av livsförutsättningarna, bättre hygien, bekämpning av sjukdomar och farsoter, bättre föda. Liberalismen/Humanismen gjorde sitt intåg.

Så småningom upptäckte man att bönder och soldater med självkänsla och viss frihet producerade bättre än förtryckta d:o. President Wodrow Wilson, USA, lär vara den som upptäckte att kvinnornas roll i förandet av 1:sta världskriget var så viktig att han förordade att ge även dem ökat `värde`, rösträtt mm.

HS matades med ide`erna om hennes Fria Vilja och många (de flesta?) tror fortfarande att hen har Fri Vilja att bestämma för sig själv. Vetenskaperna har letat länge och noga men har kommit upp med tomma händer när det gäller något `jag` eller `själ` som skulle kunna ha en egen Fri Vilja. Vad som händer i HS värld bestäms av den processing av tillgänglig information som den enskilda HS räkneapparat kan bearbeta i beslutsögonblicket. Detta innebär bl a att det är relativt lätt att styra HS beslut utan att hon märker det.

Snart hade Liberalismen gett rösträtt till stora och snabbt ökande skaror, och HS började en glansperiod avseende frihet och självbestämmande inom ramen för s k demokratiska styrelseformer.

HS gav sig själv `mänskliga rättigheter` som en viktig global formalitet. FN, 1948. Humanismen växte till dignitet av religion. En HS = en röst.

Just nu frågar sig många makthavare om det var så klokt att ge massorna så stor makt och självkänsla?

Exempel:

Trump valdes till President i USA MOT SITT PARTIs vilja!

SD fattade fot och ökar fortfarande till de svenska traditionella makthavarnas fasa.

Duterte fick makt att röja i det korrupta drogträsket i Filippinerna och många makthavare från tidigare maktstrukturer ligger illa till.

I många andra hörn av jorden pågår liknande `maktförskjutninger` där traditionella, insuttna strukturer får finna sig i att bli granskade i sömmarna på grund av `massornas`vilja.

Men HS intelligens ser ut att bli hennes fall; hon är på väg att ersätta sig själv med AI. Inom många genrer är AI redan överlägsen och HS förlorar besittningar i rasande fart.

Harari föreslår att utvecklingen kan leda till att massor av HS kommer att förlora sitt ekonomiska och militära värde och att vi snart kommer att se stora skaror av HS som inte kan hitta jobb. Samtidigt möjliggör den bioteknologiska utvecklingen, kopplad med enorma informationsbehandlings system — för en liten klick HS i `toppen` — att prestera mycket bättre än massorna och helt nya sociala strukturer kommer att uppstå inom HS domäner. Det kan även gå så långt att HS avskaffar sig själv, helt. När bilismen gjorde sitt intåg försökte vi inte förbättra hästarna; dom avskaffades. Detta är vad den senaste religionen: Dataismen (enligt Harari) har att erbjuda HS.

Fältet är fritt för var och en att spekulera i hur HS värld kommer att se ut om några dekader eller kanske ett sekel? Men en sak är klar…..den kommer inte att se ut som idag.

Ovanstående sätt att se på HS och hennes värld bygger på vad hennes sinnen kan uppfatta och informationsbehandlingsförmåga möjliggör; men det omfattar en mycket liten del av Totaliteten/Universum. VI ser t ex bara vad som händer mellan 400 och 700 nanometer i det elektromagnetiska området, vilket är en försvinnande liten del därav; detta är en bra illustration av den totala situationen. Kom ihåg att allt i Universum är gjort av samma tre byggstenar: protoner, neutroner och elektroner.

Därför kan HS värld beskrivas även som under 3 nedan.

3.KLAR SIKT

HS är en samling bio-kemiska algoritmer (A) som beskrivs av kvantfysiken; hon   fungerar enligt fysikens lagar. Om tillräcklig räkne-kapacitet vore förhanden kunde allt som har och kommer att hända att kunna kalkyleras. A är självlärande . Entropin är dess tidsvektor. A fortsätter inte att kalkylera samma gamla information om och om igen. Ny input är ständigt tillgänglig. Brist på färsk input kallar HS, i sin domän: ` långtråkigt`, och tappar snabbt intresset.

Ovanstående är ett superkomprimerat sätt att visa hur samma företeelse kan beskrivas på olika sätt   beroende på i vilken domän man befinner sig:   i den objektiva realismens värld eller i HS domän, som  är en mycket liten del därav…… och mestadels (intra-)subjektiv.  Ovanstående tre sätt att beskriva samma företeelse är oproblematisk så länge som beskrivningarna  inte är motsägande. Men beskrivningen enligt 1 ovan är motsägande i mycket och kräver   övernaturliga förklaringar och får därför — i en ärlig granskning — en mycket låg Bayesisk   sannolikhet  att vara sann.

(Är en `ärlig` Bayesisk utvärdering överhuvudtaget möjlig? Det kräver väl en HS fri från alla slags förutfattade meningar. Var finns hon?  Kanske blir det nödvändigt att vänta tills AI har producerat utvärderaren där alla förutfattade meningar kan suddas?)

(Fritt efter Sean Carroll och Yuval Harari. Observera att Freeman Dysons definition av liv, 2006, stämmer väl överens med Hararis dataism: Life is a material system …. . Denna definition har synts i flera av min bloggar de senaste åren. )

Posted in Uncategorized | 7 Comments

ON HUMAN THANKFULNESS

Some people feel ‘favored’ and/or ‘thankful’ for waking up to another day. From where are such feelings coming? Others just feel ‘lucky’.
Looking at human existence on a most basic level, she is just a small part of a hugh Entropy happening that constitutes the whole Universe/Nature. A human organism (HO) , as anything else in Universe is made of the same 3 basic parts: protons, neutrons an electrons! Galaxies, Stars, Planets, Ecosystems, Biological organisms, of which Homo Sapiens is remarkable in many ways are all made of the same stuff.
A HO, as a part of this Totality, has no – one to thank for anything; no debts to pay back. The organism is just a value of the core theory’s wave function in a certain point. Scientific Research has produced knowledge that gives this kind of description high credence.

The description can be made differently in the domain where a HO is aware of some of the things going on:
There the HO’s availability and processing of Information will decide the single HO’s awareness of itself and its environment. This could be very different from organism to organism as the ability to process the information available is different from HO to HO.
Some HO’s processing produces a ‘God’ who is behind it all and, not only, created everything but also has his hand in what is happening now. Such a ‘belief’ is defining the environment and life’s conditions for those HOs.
However, some HO’s processing result in the recognition that ‘everything’ is a ‘material system’.
While the latter can go on with their’ lives’, concentrating on ‘doing the best’ out of the situation, the God – believers accept the self-inflicted limitations set by the dogma and rulebook that goes with the belief- system.
The amount of Bayesian analysis and reasoning that can be used by different HOs is decided by their ability and willingness to process ‘new’ information and, thus, their view on ‘reality’ will differ increasingly
with time. Some spend the whole life in the realm of their ‘Sunday-school’ – indoctrination; others , with the help of Bayesian reasoning, arrive at a worldview with a very low credence for that alternative. Those are the ones who use the steadily increasing knowledge about Nature though scientific work.
The above is kind of explanation for why there are people believing e.g. in ‘life after death’?
The God believers tie it onto their own back to carry out the duty of thankfulness to that illusive God/something whose existence outside a human brain is very difficult to pinpoint, but is, with the help of religions and priests, a reality for, probably, most human brains. Their ‘reality’ seems increasingly exotic by those who give new knowledge a try.
Reading (listening to) the 2016 book: The Big Picture by Sean Carroll, a couple of times, helped me to formulate this opinion.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

WHAT YOU ARE —- REALLY

 

If you are interested in the Big Questions, e.g.: From Where? To Where? Why?   and many more questions related to Universe incl. us humans, I recommend Sean Carroll’s recent book: The Big Picture, where many consequences of the latest of what Physics has dug up, are presented.

I have the audio book version, narrated by the Author; here samples of what I remember, following one ‘hearing’:

– Think: a glass of coffee.

Cautiously add some cream…..so, that the coffee and cream do not mix. You can observe cream and coffee as two separated matters.

This is situation: BEGINNING. A very well organized situation.

STIR….gently!

Cream and coffee start mixing…

You can still see whitish and brownish ‘fields’   swirling around …but after a while the brew is totally homogenous, yellowish and at room temperature. Nothing seems to happen.

That is situation: END.

Use this metaphor on the Universe!

At the BEGINNING … named Big Bang … everything was well organized … UNIVERSE started AS a VERY LOW-ENTROPY ENTITY.

At the END, following Billions of years of expansion, AND entropy increase, Universe will reach a final equilibrium state: A VERY – HIGH ENTROPY STRICTURE. The fabric is homogenous and nothing will ‘swirl’. Everything Cold…..

We are now in-between, like when cream and coffee mixes, but what ‘swirls around’ are quantum fields, whose interactions create emerging structures of myriads of different states, like you and me; who are contained in   the macro view of it all. Rapidly changing, created…dying…short existence….practically nothing, seen in the space and time perspective of Universe.

Everything is made of the same three components: protons, neutrons and electrons. Most of what exists, we can NOT see or register   with our senses. Think of yourself, or anything as ‘a blip of the rapidly swirling quantum happening’. Entropy is the driving force and defines the time arrow. Following the dictate of the 2nd thermo-dynamic law.

Sounds crazy???? Admittedly…..most of it is not intuitively and immediately   obvious. But it makes sense in the light of what we presently know about ‘everything’. Especially with the Core theory as background.

Carroll has a fantastic ability to explain the very complicated situation. But he doesn’t throw scientific ‘truths’ at you; he recognizes that there are very few, if any unmovable facts at all.

He encourages everyone to constantly and with an open mind collect and examine new data, review your beliefs, and probably, if you are honest to yourself, you have to adjust your beliefs from time to time. Carroll explains a technique to do it: Bayesian reasoning.

I like Bayes Theorem very much!

– ‘Life’ has NO ONE definition. I frequently use Freeman Dyson’s definition, as readers of my blog know and it works well on the macro level. Carroll presents very interesting views on the topic, including this one by the Nobel prize winner (1937) Albert Szent-Györgyi,   that explains LIFE on a more fine-grained or a particle physics level: ” LIFE IS NOTHING BUT AN ELECTRON LOOKING FOR A PLACE TO REST.

This definition reminds about   entropy’s close involvement with Life.

– A naturalistic/materialistic ‘worldview’ is not preventing a life full of meaning, joy and satisfaction. Only that you have to care for the components yourself and not ‘lean’ on a supernatural power (which honest Bayesian credence review rapidly renders very low)   to deliver.

– Quantum field or Core Theory sets initial Bayesian probability extremely low for the belief in a soul, or for any kind of ‘after-life’ but delivers a strong case for the opposite.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

The Evolution of Terror

Groups of so called Terrorists want to change  society to their advantage; suppose it’s their  main goal.
Their tactics force drinking and other popular entertainment places to function under the protection of men with gun.
Those guys with a gun will never see an ‘enemy’, but soon get bored, just to watch the partying. Soon they will participate in the party…..and  they will realize their power to make possible the nice life of the others. And, as power corrupts, new power structures/groupings will emerge. Societies will change.
Terror Groups are on a winning streak because they are close to or identical with the men with gun.

Violence is not always needed to create the ‘change society effect’!

On Dec 15 the whole LA school system closed down following a threatening email; > 600 K students were sent back home.

Threat of violence will be a more efficient weapon used by those who want to change society.

At the end only the Silver Rule can save humanity.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

PARIS Nov 13 2015

It is time to remind about my blog Jan 20 2015 that was inspired by the Charlie Hebdo happening.

This time, however, the French President is escalating the violence as announced and shown by the massive bombing campaign on Nov 15 by the French Air Force.

Terror against Terror…..Mr.Hollande doesn’t know if he is killing the right people…. and ….. if you can not kill all the enemies, one thing is sure…… The Terror will escalate.

Posted in Uncategorized | Leave a comment