APTITRETARE FÖR DEN SOM INTE HAR LÄST TVÅ VIKTIGA BÖCKER

 

HOMO SAPIENS (HS)

Från olika utsiktspunkter

 

 1. BEGRÄNSADE SIKTFÖRHÅLLANDEN

Kristen fundamentalism ser människan (och hela Universum) som en nylig Skapelse; den hände   för mindre än   en dekad se`n . Människan är höjdpunkten i Skapelsen. Men det finns en Gud i bakgrunden … någonstans…..som Skapare och som har kontrollen och bestämmanderätten över allting….. alltid.   Men det finns kristna falanger som inte tar Bibeln lika bokstavligt och t o m tror att Evolutionläran är korrekt; men med en Supernaturlig Gud, som är en del av HS dagliga liv.

En ärlig och kritisk granskning av dessa beskrivningar av HS, med hjälp av Bayes metod, ger en mycket låg sannolikhet för att den kristna synen på HS. De hör hemma i den (intra-) subjektiva, snarare än i den objektiva realismens domän och jag ser ingen anledning att spilla mer ord på dem. Det är jobbet för predikanter, präster m fl att försöka sälja tron på det övernaturliga.

2. LITE BÄTTRE SIKT

HS och schimpanserna har ett gemensamt ursprung men deras vägar skildes för ca. 7 miljoner år se`n enligt det Naturliga Urvalets principer i olika riktningar. För ca. 70 T år sen skedde en mutation i den organism som var moderna HS föregångare. Den ledde till   att HS blev en mycket dominant art i jämförelse med allt annat liv och så småningom hade HS besatt varje hörn av Jorden. Vi underkuvade eller tog befälet över de flesta andra arterna och upphävde även den biologiska Evolutionens härjningar, i vissa avseenden. Kanske var det HS intelligens och förmåga att samverka i stora antal på grund av språket   som lade grunden till hennes dominans.

HS organisation blev alltmer `ordnad` och nu har vi hus och städer och vägar och flyglinjer och nationer och regeringar och religioner mm som prominenta   strukturer. Internet inte att förglömma!

I tidigare   faser förlorade den enskilda HS mycket av sin frihet och självbestämmande till shamaner, by-råd, och Gudar och religioner. kungar, regeringar och kapitalägare.

För bara ca 400 år sen spilldes t ex svenska bönders blod på slagfält i Europa. Varför? Fråga våra Kungar, som bestämde om detta. Biskoparna har även en hel del att svara upp mot. De var i varje fall inte i böndernas intresse.

De enskilda HS hade inte mycket värde utanför sin roll som producent av föda och som soldat.

HS värde ökade emellertid i takt med att antalen ökade och därmed behovet av föda; dessutom behövde krigen allt fler soldater. På det sättet började HS att få tillbaka en del värde.

Regeringar fann det allt viktigare att allt fler HS var friska och starka och kunde producera: föda mm och soldatstuff. Detta ledde till förbättringar av livsförutsättningarna, bättre hygien, bekämpning av sjukdomar och farsoter, bättre föda. Liberalismen/Humanismen gjorde sitt intåg.

Så småningom upptäckte man att bönder och soldater med självkänsla och viss frihet producerade bättre än förtryckta d:o. President Wodrow Wilson, USA, lär vara den som upptäckte att kvinnornas roll i förandet av 1:sta världskriget var så viktig att han förordade att ge även dem ökat `värde`, rösträtt mm.

HS matades med ide`erna om hennes Fria Vilja och många (de flesta?) tror fortfarande att hen har Fri Vilja att bestämma för sig själv. Vetenskaperna har letat länge och noga men har kommit upp med tomma händer när det gäller något `jag` eller `själ` som skulle kunna ha en egen Fri Vilja. Vad som händer i HS värld bestäms av den processing av tillgänglig information som den enskilda HS räkneapparat kan bearbeta i beslutsögonblicket. Detta innebär bl a att det är relativt lätt att styra HS beslut utan att hon märker det.

Snart hade Liberalismen gett rösträtt till stora och snabbt ökande skaror, och HS började en glansperiod avseende frihet och självbestämmande inom ramen för s k demokratiska styrelseformer.

HS gav sig själv `mänskliga rättigheter` som en viktig global formalitet. FN, 1948. Humanismen växte till dignitet av religion. En HS = en röst.

Just nu frågar sig många makthavare om det var så klokt att ge massorna så stor makt och självkänsla?

Exempel:

Trump valdes till President i USA MOT SITT PARTIs vilja!

SD fattade fot och ökar fortfarande till de svenska traditionella makthavarnas fasa.

Duterte fick makt att röja i det korrupta drogträsket i Filippinerna och många makthavare från tidigare maktstrukturer ligger illa till.

I många andra hörn av jorden pågår liknande `maktförskjutninger` där traditionella, insuttna strukturer får finna sig i att bli granskade i sömmarna på grund av `massornas`vilja.

Men HS intelligens ser ut att bli hennes fall; hon är på väg att ersätta sig själv med AI. Inom många genrer är AI redan överlägsen och HS förlorar besittningar i rasande fart.

Harari föreslår att utvecklingen kan leda till att massor av HS kommer att förlora sitt ekonomiska och militära värde och att vi snart kommer att se stora skaror av HS som inte kan hitta jobb. Samtidigt möjliggör den bioteknologiska utvecklingen, kopplad med enorma informationsbehandlings system — för en liten klick HS i `toppen` — att prestera mycket bättre än massorna och helt nya sociala strukturer kommer att uppstå inom HS domäner. Det kan även gå så långt att HS avskaffar sig själv, helt. När bilismen gjorde sitt intåg försökte vi inte förbättra hästarna; dom avskaffades. Detta är vad den senaste religionen: Dataismen (enligt Harari) har att erbjuda HS.

Fältet är fritt för var och en att spekulera i hur HS värld kommer att se ut om några dekader eller kanske ett sekel? Men en sak är klar…..den kommer inte att se ut som idag.

Ovanstående sätt att se på HS och hennes värld bygger på vad hennes sinnen kan uppfatta och informationsbehandlingsförmåga möjliggör; men det omfattar en mycket liten del av Totaliteten/Universum. VI ser t ex bara vad som händer mellan 400 och 700 nanometer i det elektromagnetiska området, vilket är en försvinnande liten del därav; detta är en bra illustration av den totala situationen. Kom ihåg att allt i Universum är gjort av samma tre byggstenar: protoner, neutroner och elektroner.

Därför kan HS värld beskrivas även som under 3 nedan.

3.KLAR SIKT

HS är en samling bio-kemiska algoritmer (A) som beskrivs av kvantfysiken; hon   fungerar enligt fysikens lagar. Om tillräcklig räkne-kapacitet vore förhanden kunde allt som har och kommer att hända att kunna kalkyleras. A är självlärande . Entropin är dess tidsvektor. A fortsätter inte att kalkylera samma gamla information om och om igen. Ny input är ständigt tillgänglig. Brist på färsk input kallar HS, i sin domän: ` långtråkigt`, och tappar snabbt intresset.

Ovanstående är ett superkomprimerat sätt att visa hur samma företeelse kan beskrivas på olika sätt   beroende på i vilken domän man befinner sig:   i den objektiva realismens värld eller i HS domän, som  är en mycket liten del därav…… och mestadels (intra-)subjektiv.  Ovanstående tre sätt att beskriva samma företeelse är oproblematisk så länge som beskrivningarna  inte är motsägande. Men beskrivningen enligt 1 ovan är motsägande i mycket och kräver   övernaturliga förklaringar och får därför — i en ärlig granskning — en mycket låg Bayesisk   sannolikhet  att vara sann.

(Är en `ärlig` Bayesisk utvärdering överhuvudtaget möjlig? Det kräver väl en HS fri från alla slags förutfattade meningar. Var finns hon?  Kanske blir det nödvändigt att vänta tills AI har producerat utvärderaren där alla förutfattade meningar kan suddas?)

(Fritt efter Sean Carroll och Yuval Harari. Observera att Freeman Dysons definition av liv, 2006, stämmer väl överens med Hararis dataism: Life is a material system …. . Denna definition har synts i flera av min bloggar de senaste åren. )

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to APTITRETARE FÖR DEN SOM INTE HAR LÄST TVÅ VIKTIGA BÖCKER

 1. akeeckerwall says:

  Svar på Hararis tre frågor i slutet av Homo Deus:
  Fråga 1:
  Redan tidigare har jag avslöjat min tro att människan (allt liv) är en energi/informationsprocess (Harari kallar det algoritm). Se bl a slutet av min blog September 17 2015. Harari ger mig anledning att höja sannolkheten (Bayes!) ytterligare, för att min tro är relevant. Det är en viktig del av min nuvarande `religion`.

  Fråga 2:
  Vad (under)medveten ((sub)conscious) bearbetning av information är kan kanske förstås, så småningom? Consciousness (det finns väl inget täckande svenskt ord?), emellertid, är ett ord som det skrivits hyllmeter av böcker om utan att enighet har demonstreras. Se min Sep 17 2015 blog där jag föreslåt att ordet inte borde användas på grund av bristande definition. Jag kan leva utan ordet `consciousness´ ; det finns många andra sätt att förstå `hur det känns att vara på ett visst sätt’. Substantivet Consciousness introducerar dessutom ett slags dualism som skapar ovälkommen otydlighet.

  Fråga 3:
  Harari påpekar att väl underbyggda svar på denna fråga är omöjliga; endast vilda spekulationer kan göras. Det tror jag ochså.
  Ägarstrukturen till Big Data och algoritmer tror jag kommer att bestämma mycket av vad som kommer att ske.
  Om den fortfarande ligger i mänsklig hand ( kanske `förbättrad människa`) finns risken att girighet (profitmål) och maktbegär kommer att styra hur utvecklingen går enligt något slags naturligt-urval-princip. . Det fiins många tänkbara scenarier.
  Amazon vet t ex redan i dag mer om hur algoritmen Ake väljer böcker att läsa/ höra, än vad den gör själv, och har bättre underlag för att ge goda förslag. Det är inte omöjligt att Google eller Microsoft vet mer om mina val än vad organismen Åke förmår uttrycka genom sin algoritm. Dessa organisationers möjligheter att öka sina data om mig är enorma; kanske gör dom det?
  Vad den bio-kemiska algoritmen Ake kommer att användas till när överlägsna AI algoritmer fungerar klarar min fantasi inte av att spekulera om.
  När jag föddes fanns inte många privatägda bilar i byn. Mina föräldrars föräldrar hade bara hästar. Det ändrades drastiskt på ett halv sekel. Och nu står vi nog inför en yttrligare drastisk ändring där antalet privatägda bilar kommer att gå ner. Hur lång tid kommer det att ta till dess privat bilägande är en sällsynthet? Ändringen kommer att ha stora konsekvenser: enorm reduktion av den globala resursanvändningen; arbetsslöshet när bilindustrin anpassas; behoven av infrastruktur kommer att göra nuvarande vägnät och parkerings facilititer onödigt stora: etc.

  Jag tror inte att AI `övertagande` kommer snabbt och drastiskt….snarare kommer utvecklingen att smyga sig in….så som det redan sker…. varje dag…. dagen då AI tog över det viktigaste av vad människan trodde att hon hade monopol på under några sekel kommer knappast att märkas vid `övertagandet` utan långt efteråt. Det kommer att finnas stora lokala olikheter vid `övertagandet`. I samhället där jag bor nu finns det många människor som lever med en världsbild som andra övergav för mer än ett sekel sen.

  Like

 2. Else Lweskog says:

  Hej igen Åke, jag måste beundra dig för ditt noga utarbetade essä. Det är den eviga fråga hur vi uppkom, och hur vi ska försvinna. Det är intressant att börja förstå. Din förklaring över hur HS bildades är suverän och oantastbar. Men frågan är vad har det för betydelse nu egentligen, det skulle vi fått lära oss i början av livet så kanske det hade gjort att vi kunnat ta bättre vara på dagarna.

  Jag hoppas ni inte är översvämmade på din ö. Ha det bra.

  ________________________________ Från: Ake’s space Skickat: den 6 december 2016 02:28 Till: else.loweskog@hotmail.com Ämne: [New post] APTITRETARE FÖR DEN SOM INTE HAR LÄST TVÅ VIKTIGA BÖCKER

  akeeckerwall posted: ” HOMO SAPIENS (HS) Från olika utsiktspunkter BEGRÄNSADE SIKTFÖRHÅLLANDEN Kristen fundamentalism ser människan (och hela Universum) som en nylig Skapelse; den hände för mindre än en dekad se`n . Människan är höjdpunkten i Skapelsen. “

  Like

  • Min och kvantfysikens födelsedagar sammanfaller, Mina föräldrar trodde att man kunde lära sig sanningen i söndagsskolan hahaha Det tog HS ett sekel att komma fram till en lite mer diversificerad syn på saken. Men hur många har upptäckt det? Vi är en bra bit in i torrperioden och risken för regn är inte stor det närmsta halvåret.

   Like

  • akeeckerwall says:

   En konsekvens, Else, är väl att ingen HS KAN `ta bättre vara på ….` Det finns inte mycket kunskap om hur man ändrar på algoritmen

   Like

 3. Anonymous says:

  Någon har sagt ” Den dagen vi får svaret på varför vi existerar, då kommer vi att förintas”
  Kan det vara så?

  Like

 4. Else Lweskog says:

  Tack kära du, det här var mastigt att läsa in, men jag ska försöka. Mycket känner jag igen från mina egna tankar Nu ska jag beställa böckerna på biblioteket men det är inte säkert de finns förstås! Kanske du vet om de är översatta till svenska? Här nalkas julen som jag för övrigt avskyr. Men en tänd adventsstjärna i papper, har jag i fönstret, till ära för den fina sagoberättelsen som fick titleln Bibel”

  Ha en skön avslutning på december Kram Else

  ________________________________ Från: Ake’s space Skickat: den 6 december 2016 02:28 Till: else.loweskog@hotmail.com Ämne: [New post] APTITRETARE FÖR DEN SOM INTE HAR LÄST TVÅ VIKTIGA BÖCKER

  akeeckerwall posted: ” HOMO SAPIENS (HS) Från olika utsiktspunkter BEGRÄNSADE SIKTFÖRHÅLLANDEN Kristen fundamentalism ser människan (och hela Universum) som en nylig Skapelse; den hände för mindre än en dekad se`n . Människan är höjdpunkten i Skapelsen. “

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s